MUSIIKKI JA MUSIIKKITERAPIA – MAHDOLLISUUS SELVITÄ OMASTA KRIISISTÄ

MUSIIKKI JA MUSIIKKITERAPIA – MAHDOLLISUUS SELVITÄ OMASTA KRIISISTÄ

Musiikki on kieltä, joka on yhteistä meille kaikille universaalisesti. Musiikki on kuin alkoholi, joka vaikuttaa tunteisiimme. Sillä pyritään vaikuttamaan päästäksemme haluamaamme tunnetilaan tai jostakin tunnetilasta pois. Musiikki toimii välineenä toiminnan ohjaamiseen erityisesti silloin, kun sanallinen vuorovaikutus on haastavaa. Musiikki on linkki tiedostetun ja tiedostamattoman sisäisen maailmamme välillä. Musiikki on väline, jolla voimme vaikuttaa silloinkin, kun ymmärryksemme on tasolla, johon mikään muu ei yllä.

Musiikkiterapian lähteillä

Toisen maailmansodan aikaan musiikilla huomattiin olevan erityisen tärkeä merkitys niin rintamalla olevien sotilaiden kuin kotona olevien läheisten mielialan tukemisessa. Erityisesti Amerikassa huomattiin sodista palaavien henkilöiden myös saavan apua musiikista omiin ahdistuksiinsa. Tästä syntyi musiikkiterapia, joka on nykyään yksi psykoterapian kuntoutusmuoto. Musiikkiterapiassa ja musiikkiterapiassa kuntoutuspsykoterapiana musiikkia käytetään välineenä asioiden käsittelyssä, ilmaisemisessa tai tulkitsemisessa.

Terapiaa vai pedagogiikkaa

Musiikkiterapia on toiminnallista ja laaja-alaista terapiaa, jossa asiakkaan kanssa ei tarvita sanoja. Musiikkiterapiassa musiikki voi olla vastaanottavaa, vuorovaikutuksellista, osallistavaa tai rentouttavaa. Erona musiikkiterapian ja musiikkipedagogiikan välillä on, että musiikkiterapiassa tavoitteena on aina asiakkaan kanssa yhdessä asetetut tavoitteet itse terapialle, eikä aikaisempaa musiikin osaamista tarvita.

Musiikkikasvatuksessa tavoitteet ovat musiikin toteuttamisessa, musiikillisten taitojen harjaannuttamisessa sekä soitinten hallinnassa. Musiikkiterapiaprosessi voi edistää asiakkaan mielenkiintoa musiikin pedagogiseen toimintaan ja asiakasta voidaan myös opastaa ja rohkaista hakeutumaan soitonopetuksen pariin. Teknologian lisääntyessä, voimme hyödyntää sitä myös musiikkiterapiassa erilaisten musiikkisovellusten avulla.

Musiikin vaikuttavuudesta

Erilaiset kriisit ja traumat vaikuttavat meidän suhteeseemme musiikkiin. Musiikin on havaittu tuovan lohtua ja vaikuttavan tunteisiimme erityisesti silloin, kun prosessoimme ja käsittelemme tunteita. Sama biisi, jolla ei ole aikaisemmin ollut merkitystä tai sen informaatio on jäänyt vähäiseksi tai jopa huomioimatta, voi olla kriisin yhteydessä yllättäen todella tärkeä tunteiden hallinnassa ja käsittelyssä sekä auttaa meitä pääsemään eroon ahdistavasta mielialasta ainakin hetkellisesti.

Itse tuotettu musiikki nousee syvältä sisältämme ja tekee kuultavaksi sen, mitä tunnemme. Kukaan ei voi sanoa siinä tilanteessa, että se mitä soitamme tai tuotamme itse, on väärin tai oikein. Haastavaa on lähinnä se, kuinka saisimme sen tallennettua, jotta voisimme palata siihen uudestaan toisin kuin tehtyyn kuvaan. Onneksi tämän päivän teknologia mahdollistaa myös tallentamisen todella nopeasti ja sen hyödyntämisen oman itsensä tukemisessa eri tunnetiloissa tai toiminnan ohjaamisessa. Musiikkiterapiassa asiakkaan soittoa tuetaan, rohkaistaan ja vahvistetaan omien tiedostamattomien asioiden ulkoistamiseksi sekä tiedostettujen asioiden strukturoimiseksi. Työskentelyn välineenä musiikkiterapiassa on musiikki.

Musiikki tuli voimaksi myös Koronakriisiin

Musiikin voimasta ja merkityksestä kertoo se, kuinka paljon tänä Korona viruksen aikana on syntynyt Koronaan liittyviä biisejä ja musiikkia. Myös jo olemassa olevia biisejä on uudelleensovitettu ajankohtaan sopivaksi. Lähes jokainen elää biisien mukana globaalia tilannetta ja saa musiikista oman tarvittavan informaationsa. Radio soittaa enemmän musiikkia kuin koskaan, koska musiikki on sanaton kieli, jota me kaikki ymmärrämme omalla tavallamme ja se tavoittaa kaikki samanaikaisesti. Biisi, joka on aikaisemmin merkinnyt meille muistoa jostakin tilanteesta, saa meidät ymmärtämään kuinka erilainen maailma voi olla tänään ja että paluuta biisin tuomaan muistoon, aikaan ja tapaan toimia ei enää ole. Muisto ja kyseinen biisi on siis entistäkin tärkeämpi.

Mihin musiikkiterapialla voidaan vaikuttaa

Musiikkiterapiaa voidaan käyttää lähes kaikkiin haasteisiin, mutta kaikille se ei sovi henkilökohtaisista tai omista rajoituksista johtuen. Meillä Ääniavarassa asiakkaat ovat pikkulapsista vaariin. Itsemaksavana pääset, vaikka heti toteuttamaan oman sisäisen maailmasi ulkoistamista. Erityisesti musiikkiterapian olemme havainneet toimivan AHDH, autismin kirjon sekä mustismi (valikoiva puhumattomuus) asiakkailla. Mielenterveyden haasteissa musiikkiterapia on loistava vaihtoehto, mikäli keskustelu on haasteellista tai sanoja asioille ei ole. Toteutamme musiikkiterapiaa myös ryhmäterapiana, mikäli ryhmään on tulossa tarpeeksi osallistujia. Samalla ryhmä toimii myös vertaisryhmänä ja hyvänä alustana sosiaalisten tilanteiden ja vuorovaikutuksen harjoitteluun turvallisessa ympäristössä terveydenalan ammattilaisten ohjaamana.

Musiikkiterapia – Loistava vaihtoehto asioiden käsittelylle ammattilaisen kanssa

Alle 16 -vuotiaiden musiikkiterapia on maksutonta? Musiikkiterapeutti on kolmivuotisen terapiakoulutuksen saanut ammattihenkilö, joka toimii terveydenhuollon alaisena. Musiikkiterapeutit toimivat suurimmaksi osaksi itsenäisinä ammatinharjoittajina ja näin Kelan ja kuntien palveluntuottajina. Maksusitoumusta musiikkiterapia-arvioon ja itse musiikkiterapiaan haetaan kasvatus- ja perheneuvolasta tai lasten ja nuorten psykiatrian poliklinikalta. Lääkinnällisenä kuntoutuksena musiikkiterapiaa myönnetään lasten ja nuorten neurologian poliklinikan lähetteellä. Myös koulupsykologi voi suositella musiikkiterapiaa oppilaalle. Kela myöntää musiikkiterapiaa kuntoutuspsykoterapiana aikuisille henkilöille aina 67 ikävuoteen asti. Musiikkiterapiaa toteutetaan myös ryhmämuotoisena.

LOPUKSI

Kuinka saisimme tämän musiikin merkityksen ja käytön siirrettyä jatkossa arkeemme ja hyödynnettyä musiikkia asioiden läpityöstämisessä? Tarvittiin kriisi, jotta musiikin laaja-alaisempi merkitys ymmärretään! Tarvittiin kriisi, jotta ihmiset oppivat käsittelemään ja tunnistamaan tunteitaan musiikin avulla! Tarvittiin kriisi, jotta yksi parhaista asioiden käsittelymenetelmistä oivalletaan! Tarvittiin kriisi, jotta se ennen päivää, jolloin kaikki muuttui, muuttui arvokkaammaksi kuin koskaan. Kaiken sen voit siirtää musiikkiin ja palauttaa sen avulla tähän päivään.

Lainatakseni erään tuttavani sanoja, ”Päivä, jolloin sinulle rakas henkilö kuoli ei ole surun päivä vaan siitä tuli arvokkain päivä elämässäsi”! Ehkä juuri siksi istun usein pianoni ääreen ja soitan ja laulan tunteeni ulos arvostaakseni tärkeitä hetkiä elämässäni.

Maija-Riitta Hirvonen, psykoterapeutti, musiikkiterapeutti
Ääniavara Oy