Terapiapalvelut

TERAPIAPALVELUT

Kaikki palvelut

Fysioterapia​

Fysioterapia on monipuolinen ammattiala, jonka erityisosaamisalueita ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Keskeisiä menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Kuvataideterapia

Taideterapia on psykoterapeuttinen hoitomuoto, jossa vuorovaikutus asiakkaan ja taideterapeutin välillä tapahtuu yhdistämällä kuvallinen ja sanallinen kommunikaatio. Tavoitteena on edesauttaa asiakkaan luovuutta ja siten psyykkistä hyvinvointia.

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on tavoitteellinen, tieteelliseen tutkimukseen perustuva hoito- ja kuntoutusmuoto, jonka välineenä käytetään musiikkia erilaisin tavoin. Musiikkiterapiassa voidaan esimerkiksi soittaa, säveltää, kuunnella musiikkia tai liikkua sen mukana.

Vanhempien ohjaus​

Vanhempien ohjauksessa haluamme vahvistaa vanhempaa kasvattajana ja luoda uskoa vanhempana olemiseen. Ohjauksessa tarjoamme tukea ja työkaluja erilaisiin arjen kasvatuspulmiin ja –tilanteisiin.

Psykoterapia

Psykoterapialla tarkoitetaan luottamuksellista, tasavertaista yhteistyösuhdetta asiakkaan ja psykoterapeutin välillä, jossa etsitään elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja. Asiakkaiden omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiassa.

FYSIOTERAPIA

Paikat kuntoon

Fysioterapia on monipuolinen ammattiala, jonka erityisosaamisalueita ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Keskeisiä menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Fysioterapiaa voidaan toteuttaa yksilötapaamisina tai ryhmämuotoisena, ja se sopii laaja-alaiselle asiakaskunnalle. Liikkumis- ja toimintakyky saattavat olla rajoittuneita vamman, kivun, sairauden, toimintahäiriön, ikääntymisen tai ympäristötekijöiden johdosta.

Fysioterapiassa vahvinta osaamistamme on työikäisten tuki-ja liikuntaelin vaivojen / sairauksien sekä ikääntyneiden kuntoutus. Teen fysioterapiaa ja hierontaa sekä lähetteellä että ilman. Lasten ja nuorten tules-ongelmiin meillä on myös osaamista. Haluamme auttaa urheilevia junnuja, jotka tarvitsevat opastusta lihashuoltoon tai erilaisiin alaraajavaivoihin. Teemme teippauksia, peruskartoituksia lihastasapainosta ja ohjaan kotiharjoitteita esim venyttelyyn tai lihaskuntotreeniin.


Fysioterapian ohessa keskustelemme mm. yleisesti henkilön voinnista, ravitsemuksesta, liikunnasta ja muista harrastuksista, työn kuormittavuudesta, levosta ja mielen hallinnasta ja stressitekijöistä. Erityisesti nuorten kohdalla tulisi huomioida kokonaisrasitus sekä ravitsemuksellinen tasapaino tukemassa jaksamista ja kehittymistä. Tarvittaessa ohjaan asiakkaan muun palvelun/ asiantuntijan piiriin. Käsityksemme sairauksia ja vammoja ennaltaehkäisevästä toiminnasta sekä niiden kuntoutuksesta on laaja-alainen. Pyrimme olemaan asiakkaan (ja tarvittaessa omaisenkin) tukena hänen etsiessä toimivia ratkaisuja kuntoutumiseensa, omia voimavarojaan vahvistaen.

MUSIIKKITERAPIA

Musiikki terapiavälineenä

Musiikkiterapia sopii niin fyysisten, psyykkisten sekä sosiaalisten oireiden ja sairauksien hoitoon. Musiikkiterapia sopii kaikenikäisille lapsista ikäihmisiin ja sitä voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmämuotoisena.

Musiikkiterapiassa harjoitellaan musiikin keinoin erilaisia taitoja, jotka voivat liittyä esimerkiksi lapsen keskittymisen, tunnetaitojen, motoriikan tai vuorovaikutuksen haasteisiin. Monipuoliset musiikilliset keinot tarjoavat lapselle leikinomaisen ja motivoivan tavan työskennellä erilaisten tavoitteiden parissa. Musiikkiterapian keinoin voidaan tukea myös vauvan ja vanhemman varhaista vuorovaikutusta jo raskauden aikana.
Lasten musiikkiterapiaan voi kuulua lisäksi vanhempainohjausta.

Musiikkiterapia tarjoaa nuorelle väylän ilmaista itseään ja tunteitaan turvallisessa ympäristössä. Nuorelle musiikki voi toimia tunteidensäätelyn tai vuorovaikutuksen välineenä, ja itselle tärkeän musiikin avulla voidaan vahvistaa nuoren oman identiteetin syntymistä. Nuorten musiikkiterapia pyrkii vahvistamaan psyykkistä hyvinvointia sekä toimintakykyä. Lisäksi musiikkiterapialla voidaan tukea ikätasoista kehitystä, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja ja tunteidensäätelyä. Musiikkiterapia voi tukea nuoren jaksamista koulunkäyntiin ja opiskeluun.

Musiikkiterapia tarjoaa sanallisen ilmaisun lisäksi sanattoman väylän tunteiden ja mielikuvien ilmaisuun terapiassa. Aikuisella musiikkiterapian tavoitteet voivat liittyä mm. ahdistus- ja masennusoireiden lieventämiseen, sekä työkyvyn ylläpitoon tai palautumiseen. Musiikkiterapian on todettu olevan motivoiva terapiamuoto, mikä vähentää terapian keskeyttämistä ja lisää sitoutumista terapiatyöskentelyyn.
Käypä hoito -suosituksissa musiikkiterapia mainitaan muiden yksilöterapiamuotojen rinnalla niin masennuksen kuin skitsofrenian hoidossa.

Musiikilla on tutkitusti mielialaa kohottava, virkistävä ja aivotoimintaa vilkastuttava vaikutus. Musiikkiterapian avulla voidaan paitsi kuntouttaa, myös pitää yllä toimintakykyä. Muistisairauksiin liittyvien käytösoireiden hoidossa voidaan käyttää erilaisia lääkkeettömiä vaihtoehtoja, joista musiikkiterapia on yksi Käypä hoito -suosituksen mukainen hoitokeino. Suomalaistutkimuksen mukaan myös aivoinfarktin jälkeisessä kuntoutuksessa musiikkiterapialla voidaan edistää neurologisia ja kognitiivisia toimintoja, sekä parantaa kuntoutujan mielialaa ja elämänlaatua.

Musiikkiterapiaan pääsee julkisen terveydenhuollon kautta, yksityislääkärin lähetteellä tai olemalla yhteydessä suoraan terapeuttiin. Yleensä terapian aloittaminen edellyttää lääkärin lähetettä. Terapiapalvelun maksajana voi asiakkaan itsensä lisäksi olla esimerkiksi sosiaalitoimisto, mielenterveystoimisto, perheneuvola tai vakuutusyhtiö.
Kela korvaa musiikkiterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena lapsille, nuorille ja aikuisille sekä psykoterapeuttisena kuntoutuksena 16-25 -vuotiaille nuorille edellyttäen, että terapeutti on saanut hyväksytyn koulutuksen ja on tehnyt palveluntuottajasopimuksen Kelan kanssa. Tällöin musiikkiterapia on asiakkaalle maksutonta. Samoin alle 16-vuotiaan musiikkiterapia on asiakkaalle maksutonta esimerkiksi perheneuvolan kautta terapiaan hakeutuessa.

 

Alle 16v musiikkiterapia on asiakkaalleen maksutonta.
Kelan korvaamana lääkinnällisenä kuntoutuksena musiikkiterapia on myös maksutonta.

KUVATAIDETERAPIA

Toimintaa ja tukea

Taideterapia on psykoterapeuttinen hoitomuoto, jossa vuorovaikutus asiakkaan ja taideterapeutin välillä tapahtuu yhdistämällä kuvallinen ja sanallinen kommunikaatio. Tavoitteena on edesauttaa asiakkaan luovuutta ja siten psyykkistä hyvinvointia. Tähän sisältyvät mm. tunteiden käsittelykyky, itsetuntemus, puhumisen ja keskustelemisen taidot ja erityisesti ryhmätaideterapiassa sosiaaliset taidot (Suomen Taideterapiayhdistys ry).

Taideterapiassa ei tarvitse osata piirtää tai maalata, tärkeintä on tekeminen eikä kaunis ja viimeistelty teos. Asiakkaan sisäinen maailma avautuu käsiteltävään työhön siten kuin asiakas sen haluaa ilmentää. Taideterapia voi olla henkilölle keino määritellä ja hahmottaa oman minän rajoja, keino tutustua itseen, kuunnella itseä, puhua itselle – tulla näkyväksi.  Taideterapian tarkoituksena on kehittää selviytymiskeinoja, laajentaa tietoisuutta ja rakentaa identiteettiä sekä nauttia taiteen eheyttävästä vaikutuksesta.  


Jokainen työ on teos, joka ilmentää tekijälleen tärkeimmän. Teoksen voi tehdä esimerkiksi piirtäen, maalaten, sutaten, leikkaa-liima menetelmällä, muovaillen. Teokset ovat usein hyvinkin moniselitteisiä. Ne ovat asiakkaan omien tunteiden ja kokemusten symboleita. Tehdystä teoksesta taideterapeutin kanssa keskusteleminen johtaa yleensä oivalluksiin. Töitä ei tulkita ja tärkeintä onkin, että tekijä löytää itse työllensä omat merkityksensä.

Taideterapia sopii kaiken ikäisille ja erityisen hyvin niille, joiden on vaikea löytää sanoja tunteiden ilmaisemiseen.

VANHEMPIEN OHJAUS

Tukea vanhemmuuteen

Vanhempien tuki- ja ohjauskäynnit ovat usein osa lapsen terapiaprosessia, mutta sitä voidaan toteuttaa myös erillisenä palveluna. Terapian yhteydessä ohjaus on maksutonta. Ohjaus toteutetaan vanhemmille yhdessä tai erikseen. Tuki- ja ohjauskäynnit voivat toteutua myös ryhmämuotoisena.

Vanhempien ohjauksessa haluamme vahvistaa vanhempia kasvattajina ja luoda uskoa vanhempana olemiseen. Ohjauksessa tarjoamme tukea ja työkaluja erilaisiin arjen kasvatuspulmiin ja –tilanteisiin. Vanhempien asiantuntijuutta hyödyntäen käymme keskusteluja ja teemme yhdessä harjoitteita, sekä pohdimme sopivia toimintamalleja perheen käyttöön. Osana ohjausta käytämme mm. Muksuoppia ja Muksuoppia vanhemmille-harjoitteita.

PSYKOTERAPIA

Ratkaisukeskeistä psykoterapiaa

Psykoterapialla tarkoitetaan luottamuksellista, tasavertaista yhteistyösuhdetta asiakkaan ja psykoterapeutin välillä, jossa etsitään elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja. Asiakkaiden omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiassa.

Psykoterapian viitekehyksenä meillä on ratkaisukeskeisyys. Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti työskentelee aina asiakkaan arvomaailman mukaisesti.Tapaamiset ovat kestoltansa 60–90 minuuttia. Asiakkaalle voidaan antaa kotitehtäviä, joiden avulla asiakas harjoittelee arjen tilanteita ennen seuraavaa tapaamista. Jos yritys ei tuota tulosta, voidaan seuraavassa tapaamisessa tarkastella onnistumisia ja alueita, joilla asiakas voi kehittyä vielä eteenpäin.

Psykoterapiaa antaa aina koulutettu Valviran hyväksymä psykoterapeutti.