Valmennus

VALMENNUKSET

Kaikki valmennukset

Neuro-psykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus (NEPSY) on ohjaukseen perustuva sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä, joka on suunnattu neuropsykiatrisia erityistarpeita omaaville henkilöille, heidän läheisilleen ja henkilöille, jotka kaipaavat tukea elämänhallintaan.

Eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmennus

Valmennuksessa yhdistetään ratkaisukeskeiset menetelmät ja eläinavusteisuus. Eläimen läsnäolo rauhoittaa, auttaa olemaan läsnä ja keskittymään. Toimiminen eläimen kanssa lisää myönteisiä tunnekokemuksia ja lisää hyvinvointia. Eläin voi motivoida valmennukseen ja aktivoida työskentelyyn.

Nepsytulkki-palvelu

Nepsypiirteet voivat usein olla tunnistamattomia aiheuttaen erilaisia hankaluuksia omassa arjessa selviytymiseen ja esimerkiksi hankaloittaen työnhakua ja työssä pysymistä. Nepsy-tulkkipalvelun tavoitteena on helpottaa asiakkaan työ- tai työkokeilun tehtävään perehtymistä, helpottaa työ- tai työkokeilun aloittamista, työyhteisöön kiinnittymistä ja tehtävästä suoriutumista.

Vanhempien ohjaus

Tarjoamme myös vanhempien tuki- ja ohjauskäyntejä vahemmille, kasvatuskumppaneille ja kasvatusalan ammattilaisille. Myös vanhempien tuki- ja ohjausryhmät ovat mahdollisia. Tuki vanhemmille kasvatustyöhön ja vanhemmuuteen.

NEUROPSYKIATRISET PALVELUT

Kaikki palvelut

  • Neuropsykiatrinen valmennus​
  • Eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmennus​
  • Nepsytulkkipalvelu​

Voimavara- ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa toimintaa, joka tukee henkilön myönteistä kehittymistä. Sen avulla ylläpidetään ja tuetaan taitoja, joita tarvitaan esimerkiksi arjen- ja elämänhallinnassa, toiminnanohjauksessa, ihmissuhteissa ja itsetunnon kehittymisessä. Näitä vahvistaen pyritään eroon ei-toimivista toimintamalleista ja omaksutaan uusia tapoja toimia. Lähestymistapa toimii kaikissa elämänkaaren eri vaiheissa.

Neuropsykiatrinen valmennus sopii eri-ikäisille henkilöille, joilla on diagnosoitu tai on viitteitä neuropsykiatrisesta problematiikasta kuten esimerkiksi AD(H)D, Autismin kirjon häiriö, Touretten Syndrooma. Se sopii myös oppimisvaikeuksia omaaville, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä henkilöille, joita on tuloksetta toistuvasti ohjattu erilaisiin palveluihin. Neuropsykiatrinen valmennus on ohjaukseen perustuva sosiaalinen kuntoutusmuoto, joka täydentää muita yhteiskunnan tarjoamia palveluita. Valmennus on aina ennalta sovittua, tavoitteellista, kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista ohjausta. Se perustuu asiakkaan tuen tarpeisiin ja hänen kanssaan asetettuihin tavoitteisiin.

Valmennus on konkreettista asioiden harjoittelua ja tekemistä yksilö- tai ryhmävalmennuksena. Valmennuksessa voidaan hyödyntää luovia menetelmiä esimerkiksi musiikkia, kuvia, maalausta, luontoa ja liikettä. Valmennus voidaan toteuttaa asiakkaan omassa toimintaympäristössä, valmentajan toimitiloissa tai muualla yhteisesti sovitussa paikassa. Osana valmennusta tehdään yhteistyötä esimerkiksi kodin, koulun, päiväkodin, oppilaitoksen, työpaikan ja muiden tarpeellisten tahojen kanssa.

Neuropsykiatrista valmennusta antavat koulutetut neuropsykiatriset valmentajat ja nepsy-ohjaajat.

Neuropsykiatriseen valmennukseen ohjaudutaan oman kunnan sosiaalitoimen, terveydenhuollon tai TE-toimiston kautta maksusitoumuksella. Valmennukseen voi hakeutua myös itsemaksavana asiakkaana.

Valmennuksessa yhdistetään ratkaisukeskeiset menetelmät ja eläinavusteisuus. Eläimen läsnäolo rauhoittaa, auttaa olemaan läsnä ja keskittymään. Toimiminen eläimen kanssa lisää myönteisiä tunnekokemuksia ja lisää hyvinvointia. Eläin voi motivoida valmennukseen ja aktivoida työskentelyyn. Valmennettavan aiempaa kokemusta hevosten kanssa toimimisesta ei tarvita.

Tahos Oy tuottaa Nepsy-tulkkipalvelun yhteistyössä Joensuun kaupungin Luotsi -hankkeen kanssa. Palvelu on kohdennettu Luotsin asiakkaille, joiden työtä / työssä pysymistä hankaloittaa jokin neuropsykiatrinen pulma tai siihen viittaava piirre. Palvelussa asiakkaalla on henkilökohtainen Nepsy-tulkki, joka toimii asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan apuna työ- tai työkokeilun aloittamisvaiheessa.

Palveluun ohjaudutaan Luotsin duuniagentin kautta. Nepsy-tulkkipalvelu sisältää maksimissaan kymmenen tapaamiskertaa asiakkaan ja tarvittaessa myös hänen verkostonsa kanssa. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

VANHEMPIEN OHJAUKSEN VALMENNUS

Apua vanhemmuuteen

Tarjoamme erillistä vanhempien ohjauspalvelua avuksi perheiden haasteisiin. Palveluun voi hakeutua itsemaksavana ilman lähetettä tai voimassa olevaa terapia/valmennussuhdetta.

Vanhempien ohjauksessa haluamme vahvistaa vanhempia kasvattajina ja luoda uskoa vanhempana olemiseen. Ohjauksessa tarjotaan työkaluja arjen kasvatuspulmiin ja –tilanteisiin. Vanhempien asiantuntijuutta hyödyntäen käymme keskusteluja ja teemme yhdessä harjoitteita, sekä pohdimme sopivia toimintamalleja perheen käyttöön. Osana ohjausta käytämme mm. Muksuoppia ja Muksuoppia vanhemmille-harjoitteita.

Tarjoamme aiheeseen liittyvää koulutusta myös päiväkotien ja koulujen vanhempainiltoihin.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarpeistasi!​

Lähetä meille viesti tai soita asiantuntevalle tiimillemme.